Tillbaka

MILLEGARNE VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Styrelsen för Millegarne vägars samfällighetsförening får härmed avgiva följande

verksamhetsberättelse för perioden 2016- 05-01—2017-04-30.

 

Styrelsen mm har haft följande sammansättning:

Ordförande      Per Arne Bjurling      V.ordförande/kassör   Stig Olsson  

Sekreterare      Gunilla Brorsson      Ledamot                      Birgitta Möller          

Ledamot          Peter Löfvenberg

 

Styrelsesuppleanter    Anders Engström, Margita Lindgren, Sven-Erik Andersson                                           

 

Revisorer                      Birgitta Idrén , Agneta Lind

Revisorsuppleant         Gull-Britt Edvinsson, Maritha Nilsson

 

Valberedning                Hans Birger Gustafsson, Maritha Nilsson

 

Ansvaret för hemsidan har Lars Idrén. Lars är adjungerad i styrelsen.

 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte och två ordinarie protokollförda sammanträden samt ett flertal kontakter via telefon och e-post.

 

Avtal med Jonny Svensson har fortsatt.


En sladdning av grusvägar har genomförts hösten 2016. Stenmjöl har fyllts på vid behov i håligheter och jämnat vägbanan med gott resultat. En snöröjning har utförts. På grund av svår halka har vägbanorna grusats och tösaltats med lastbil vid ett tillfälle samt grusats vid brevlådeplanen och vägar vid ett par tillfällen.

 

 

Två städdagar vår och höst har genomförts med gott resultat. Enskilda insatser före och efter städdagarna bidrog till ett lyckat resultat. Arbetena avslutades sedvanligt med trevlig gemensam korvgrill. och kaffe med dopp

 

 

 

 

Millegarne 2017-05-27

 

 

Per Arne Bjurling                          Stig Olsson                         Gunilla Brorsson

 

 

Birgitta Möller                             Peter Löfvenberg