Tillbaka

Styrelsens förslag till vägbeläggning inom Millegarne vägars samfällighetsförening.

Bakgrund
Styrelsen för Millegarne vägars samfällighetsförening fick på årsstämman 2018 i uppdrag att sammanställa en enkät rörande önskemål om grusväg eller hårdbeläggning.

Enkäten har skickats till representant för varje fastighet. 63 svar har inkommit, av dessa har 13 svarat att de har hårdbeläggning, 2 medlemmar har svarat blankt. Av de resterande 48 svaren har 31 medlemmar önskat hårdbeläggning och 17 att de önskar fortsatt grusbeläggning.

På stämman framkom flera önskemål om att belägga så mycket som möjligt vid ett tillfälle för att kostnadseffektivisera projektet. Låneförslag från Handelsbanken och Nordea har analyserats. Nordeas förslag valdes för vidare förhandling pga bättre ränta och avsevärt lägre uppläggningskostnad. Engångskostnad för beläggning av hela området skulle med dagens kostnadsläge bli per fastighet preliminärt 7600 kr. Vid 5-årigt banklån med räntekostnad ca 65000kr vid 3,5% ränta skulle denna totala kostnad per fastighet bli c:a 8400kr. Vid banklån skulle årsavgiften i snitt bli ca 1700kr i 5 år exklusive nuvarande årsavgift på 500kr. Obs; Medlemsavgift (500kr) fastställes vid varje årsstämma. Observera att räntan är rörlig så att lånekostnader kan förändras. Kostnad för entreprenad slutregleras vid färdigställning.  Nordea har krav inför utbetalning av lånet att det i föreningens stadgar framgår att vi skall jobba med standardförbättringar typ asfaltering/hårdbeläggning inom verksamhetsområdet. Ändring eller tillägg i stadgarna måste först godkännas i föreningsstämma samt därefter av länsstyrelsen.

Nu gäller alltså:

Steg 1: Styrelsens förslag att grusvägarna hårdbelägges godkännes av föreningens stämma enligt nedan.

Steg 2: Extra stämma för godkännande av tillägg i stadgarna angående standardförbättring typ hårdbeläggning.

Steg 3: Stadgeändringens godkännande av SFL.

Steg 4: Nordeas godkännande av tillägg i våra stadgar och lånegodkännande.

Steg 5: Extra stämma för beslut om hårdbeläggning.

Styrelsens förslag
Grundat på synpunkterna som kom upp på stämman och enkätens utfall av önskemål förslår styrelsen hårdbeläggning av hela området i de vägavsnitt som är avsett för biltrafik.

(Observera Nordeas krav måste uppfyllas samt att stadgeändringen godkänns enligt SFL, lagen om förvaltning av samfällighet).

Röstningen skall ske genom så kallad sluten röstning med röstsedlar som bifogas. En röst per fastighet. Fullmakt för samtliga andelsägare i fastigheten erfordras för giltig röstsedel. En fullmakt från annan fastighet kan brukas per fastighet.

Styrelsen för Millegarne vägars samfällighetsförening

Karta