Tillbaka

Millegarne Vägars samfällighetsförening Ronneby/Listerby

Ordinarie stämma den 1/8 2018

 

Förslag till dagordning:

 

Dagordning

 

1.      Stämman öppnas

2.      Val av ordförande för stämman

3.      Val av sekreterare för stämman

4.      Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

5.      Godkännande av dagordningen

6.      Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst

7.      Fastställande av röstlängd, beslut om röstning

8.      Styrelsens berättelse för det gångna året

·    Verksamhetsberättelse

·    Ekonomi

9.       Revisorernas berättelse

·  Fastsällande av resultat och balansräkning

· Verksamhetsberättelsen till handlingarna

10.   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11.   Framställan från styrelsen eller motioner från medlemmarna

·    Styrelsens förslag till vägbeläggningsalternativ

12.   Granskning och fastställande av

·    Förslag till verksamhet för kommande år

·    Kostnadsersättning till styrelsen för kommande år

·    Utgifter och inkomststat (budget) för kommande år, utdebitering samt datum för senaste inbetalning

       13. Meddelande att debiteringslängd finns tillgänglig för granskning

       14. Val av

·    Styrelseledamöter ordinarie för två år

·    Val av ordförande för två år

·    Styrelsesuppleanter för ett år

·    Revisorer ordinarie för två år 

·    Revisorsuppleanter för ett år

       15. Val av valberedning

       16. Inkomna skrivelser

       17. Övriga frågor

·    Städdagar

18. Tid och plats för justering av protokollet samt protokollets tillgänglighållande för medlemmarna

19. Avslutning