Tillbaka

Kallelse till stämma

Medlemmarna i Millegarne Vägars samfällighetsförening i Ronneby/Listerby kallas härmed till ordinarie stämma den 14/8 2019 klockan 18.30 i Leråkra bygdegård

 

Genom anslag på anslagstavlan vid postlådorna kommer kopia av följande handlingar att hållas tillgängliga för medlemmarna mellan den 31/7-14/8 2019.

 

1        Verksamhetsberättelse 2018-05-01 - 2019-04-30.

2        Resultat och Balansräkning 2018-05-01 - 2019-04-30.

 

Ovansnämnda handlingar finns även på föreningens hemsida www.millegarne.se

 

Debiteringslängd finns tillgänglig hos Per-Arne Bjurling och Stig Olsson under samma tid.

 

Förslag till dagordning bifogas denna kallelse.

 

Om en fastighet har flera delägare skall vid röstning en av delägarna företräda fastigheten. Icke närvarande delägare skall lämna fullmakt till delägaren som företräder fastigheten. Om någon fullmakt saknas utgår fastighetens rösträtt. En fastighetsägare får högst vara ombud för en(1) annan fastighet.
Om en fastighet med mer än en ägare företräds av ombud erfordras fullmakt från samtliga delägare.

Röstning kan ske enligt huvudtalsmetoden eller i frågor av ekonomisk betydelse enligt andelstalmetoden om någon medlem begär detta. I föreningen har alla andelstal 1, varför det inte blir någon skillnad i röstningsförfarande.

 

OBS!            

Om du överlåtit din fastighet till annan ägare v.g. överlämna denna kallelse till din efterträdare och meddela dennes namn till föreningens kassör Stig Olsson, som har till uppgift att hålla föreningens medlemsregister aktuellt.

 

                                   FULLMAKT

Gällande för stämmat med Millegarne vägars samfällighetsförening den 14/8 2019.


En fastighetsägare får högst vara ombud för en(1) annan fastighet och måste ha fullmakt från alla delägare.

 

Namn (delägare/ombud):

 

har fullmakt att föra min talan för min fastighet i Millegarne nr:______

vid Millegarne vägars samfällighetsförenings stämma den 14/8 2019

 

Ort och datum:

 

 

Fastighetsägare (underskrift)