Tillbaka

MILLEGARNE VÄGARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

 

Styrelsen för Millegarne vägars samfällighetsförening får härmed avge följande verksamhetsberättelse för perioden 2018-05-01 till 2019-04-30.

 

Styrelsen mm har haft följande sammansättning:

Ordförande     Per Arne Bjurling                   V. Ordförande/Kassör Stig Ohlsson

Sekreterare     Gunilla Brorsson                    Ledamot         Anders Engström

Ledamot Peter Löfvenberg

 

 

Styrelsesuppleanter: Ylva Svenlert, Anders Fogelström, Sven-Erik Andersson

 

Revisorer                    Yvonne Lundin, Agneta Lind

Revisorsuppleanter    Gull-Britt Edvinsson, Johan Fagerström

 

Valberedning              Hans Birger Gustafsson, Maritha Nilsson

 

Ansvaret för hemsidan har Lars Idrén. Lars är adjungerad i styrelsen.

 

Styrelsen har haft ett konstituerande möte, tre ordinarie protokollförda sammanträden samt två arbetsmöten och vid behov ett flertal kontakter via telefon och e-post.

 

Avtal med Johnny Svensson har fortsatt.

Styrelsen har påpekat den dåliga och felaktiga vägskyltningen i området. Kommunen har nu justerat och satt upp nya skyltar. Vägsladden har smorts upp, släphjul har bytts ut. En sladdning av grusvägar har genomförts samt manuell spridning av salt. Stenmjöl har fyllts på vid behov i håligheter och jämnat vägbanan med gott resultat. 2 snöröjningar har utförts. Grusning av snö och is på planen vid brevlådorna har utförts. Trädgrenar in över vägbanor och understigande 4,5 m höjd har tagits bort enligt kommunens krav på framkomlighet av arbetsfordon. Två städdagar vår och höst har genomförts med gott resultat. Enskilda insatser före och efter städdagarna bidrog till ett lyckat resultat. Arbetena avslutades sedvanligt med trevlig gemensam korvgrill och kaffe med dopp. Ljusslingor och granar har inköpts för den allmänna trevnaden. Grävning i och vid vägbanor har utförts under kommunens ansvar under och en del efter aktuellt verksamhetsår 2018/2019. Kommunen skall återställa ytorna enligt avtal.

Enkät om önskemål för hårdbeläggning har enligt beslut från föregående årsstämma skickats ut till samtliga medlemmar och svar har analyserats inför presentation på årsstämman 2019. Tilltänkt entreprenör för hårdbeläggning av vägar har kallats för besiktning av vägstatus för precisering av kostnadsförslag. Handelsbanken i Karlskrona har konsulterats angående möjlig finansiering av hårdbeläggning. Deras banksvar har bedömts inte relevant för vår förening varför Nordea med kontor i Karlskrona och Karlshamn har konsulteras inför kommande verksamhetsår.

 

 

 

Millegarne 2019-07-16

 

 

Per Arne Bjurling                               Stig Ohlsson                           Gunilla Brorsson

 

 

Anders Engström                               Peter Löfvenberg